Jaarverslag Seniorenraad Nijmegen 2023

Samenstelling Seniorenraad

De samenstelling van de Seniorenraad is in 2023 op een aantal posities gewijzigd. Caroline Kooij trad af als voorzitter omdat haar termijn erop zat. In Marianne de Bruijn is een nieuwe voorzitter gevonden. De overige leden betreffen Cassandra Oude Grotebevelsborg, Joke Pol, Jaqueline Loeffen en Geertjan Reuser, Frans van Mierlo en Wim Reijnen. Fazilet Yürün is benoemd tot nieuw lid met de portefeuille Welzijn. Wout Barendregt is op hetzelfde moment benoemd voor het onderwerp Zorg.  De leden van de Seniorenraad werken met de volgende portefeuilles: Inkomen en Armoede, Welzijn, Wonen, Mobiliteit en Zorg. Met bovengenoemde benoemingen is de Seniorenraad weer op volle sterkte. De Seniorenraad werd ondersteund door ambtelijk secretaris Julia Portier-Hendriks.

Vergaderingen

De Seniorenraad vergaderde iedere eerste maandag van de maand behalve in augustus. De studiedag vond plaats op 20 november. De leden kwamen ook in kleine groepjes of als portefeuillehouders regelmatig bijeen om werkzaamheden op elkaar af te stemmen en adviezen aan het college van burgemeester en wethouders voor te bereiden.

Adviezen

Dit jaar heeft de Seniorenraad een aantal schriftelijke adviezen gegeven aan het college van burgemeester en wethouders. De Seniorenraad gaf gevraagd en ongevraagd advies met betrekking tot ouderen op het  gebied van zorg, welzijn, inkomen, armoede, wonen, mobiliteit en dergelijke.

Er zijn gevraagde adviezen uitgebracht.

Advies over Beleidsplan Schuldhulpverlening 2023-2026

De Seniorenraad was tevreden over de betrokkenheid van het college en met de inzet van andere partijen die de inwoners van Nijmegen ondersteunden bij het realiseren van een schuldenvrije bestaansbasis. Ook complimenteerden ze het college met aandacht voor laaggeletterdheid en preventie. De Seniorenraad gaf het advies om het project Moneyways breder in te zetten dan alleen in het vmbo en mbo. In dit kader is ook meer aandacht gevraagd voor digibetisme.

Advies over het Uitvoeringskader BOSS

De Seniorenraad adviseerde om de specifieke behoeften van senioren meer uit te werken, bijvoorbeeld om bij jongerenontmoetingsplaatsen of speeltuinen ook voorzieningen voor ouderen vorm te geven. Bij alles wat nu gebouwd wordt moet rekening gehouden worden met de senioren van nu en de toekomstige oudere senioren. Het seniorenaspect moet expliciet in alle uitvoeringsplannen genoemd worden. 

Er is een reactie geschreven op:

Het inkoopkader klankbordgroep Wmo ambulant, dagbesteding en Beschermd Wonen

De Seniorenraad adviseerde de kwaliteitseisen helder te formuleren zodat getoetst kan worden of zorgaanbieders hieraan kunnen voldoen. En verder adviseerde zij om klanttevredenheid een centrale rol te geven in de monitoring vooraf en gedurende de nieuwe contractperiode.

Er is een Ongevraagd advies gegeven over:

De Huisvestingsverordening 2024

Senioren verleiden om hun sociale huur eengezinswoning te verlaten voor een appartement. De bouw van midden-huurwoningen met meerdere slaapkamers kan een stimulans zijn om te gaan verhuizen naar een kleinere woning.

De Seniorenraad had graag gezien dat in elk geval de steden Arnhem en Nijmegen mogelijkheden zouden hebben om bij eventueel optredende schaarste ook midden-huurwoningen onder de huisvestingsverordening te laten vallen. 

Het komend jaar blijft de Seniorenraad volgen of de belangen van ouderen ten aanzien van huisvesting en/of zorg voldoende worden meegewogen worden in nieuw gemeentelijk beleid.

Lees het volledige jaarverslag Seniorenraad 2023​​​​​​​

Werkwijze

De Seniorenraad werkt sinds 2017 met portefeuilles zorg, welzijn, wonen, mobiliteit en sport, inkomen en armoede. Iedere portefeuille heeft twee portefeuillehouders. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor externe relaties en hebben vooral contact met relevante beleidsambtenaren. Een aantal keer was er afgelopen jaar contact tussen de leden van de Seniorenraad en beleidsambtenaren. Enerzijds om geïnformeerd te worden over actuele zaken of voorgenomen beleid, anderzijds om (kritische) vragen te stellen over beleidsnota’s. Inhoudelijke informatie over gevoerde gesprekken werd teruggekoppeld naar de andere leden van de Seniorenraad. Daarnaast werd verslag uitgebracht over externe bijeenkomsten waarbij leden aanwezig waren. 

De portefeuillehouders zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen en schrijven van de gevraagde en ongevraagde adviezen die in de plenaire vergaderingen van de Seniorenraad  besproken en vastgelegd worden.

Website www.seniorenraadnijmegen.nl

In het jaar 2022 is het beheer van de website overgegaan naar de gemeente Nijmegen. De Seniorenraad bleef wel verantwoordelijk voor de inhoud. De Seniorenraad heeft de vormgeving aangepakt. Zo zijn er op de website geactualiseerde foto’s van de leden te vinden en worden de adviezen en antwoorden op de adviezen actueel gehouden. De samenwerking met de het Team Online van de afdeling communicatie is goed verlopen. 

Externe gasten (in plenaire vergaderingen)

9 januari: Periodiek bezoek wethouder Daemen. Bespreekpunten waren o.a. het Integraal ouderenbeleid, de portefeuilles welzijn en zorg.

6 februari: Periodiek bezoek wethouder Visser. Onderwerpen waren o.a. het Integraal ouderenbeleid, de woonzorgvisie, buurtteams. Met Anke van Diepenbeek, senior beleidsadviseur Gebiedsregie Sociaal , is gesproken over het verhuurkader voor wijkcentra

8 mei: Marieke van Kan, Projectleider en adviseur van BOSS  gaf een toelichting over de nota BOSS (bewegen, ontmoeten, sporten en spelen) in de openbare ruimte. Miesjel Spruit, manager Sterker Sociaal Werk en Nicole Cobussen, ouderenadviseur bij Sterker, maakten kennis met de Seniorenraad. Onderwerpen van gesprek waren o.a. de ontwikkelingen bij Sterker, het werk van de ouderenadviseurs en voorzorgcirkels.

1 juli: Carmen Keune, senior beleidsadviseur Ouderen en Loes Eggink, strategisch beleidsadviseur Welzijn waren te gast. De Seniorenraad maakt kennis met de nieuwe beleidsadviseur Ouderen. Bespreekpunten waren haar werkzaamheden en prioriteiten. Afgesproken is om met regelmaat contact te houden met de Carmen Keune in de Seniorenraad. 

2 september: Hanneke Roozendaal, senior beleidsadviseur Basisvaardigheden, informeerde over de beleidsontwikkelingen op het gebied van digitale vaardigheden, geletterdheid en gecijferdheid.

2 oktober: Collega adviesraadsleden van JMG zijn aanwezig in de vergadering van de Seniorenraad voor het onderwerp Evaluatie Mantelzorgbeleid. Carmen Keune en Loes Eggink kregen van de commissieleden input voor de evaluatie van het mantelzorgbeleid.

6 november: Leden van de Cliëntenraad Sterker zijn te gast om kennis te maken met de Seniorenraad. Het doel was elkaar informeren over actuele beleidszaken omtrent senioren en elkaar ondersteunen bij het advieswerk. 

Studiedag

De studiedag vond plaats op 20 november 2023 in “’t Sfeerhuys”bij de Looimolen in Nijmegen. Dagvoorzitter was Caroline Kooij, oud Seniorenraadslid.

Deze dag stond het Integraal Ouderenbeleid centraal. Het doel was een ongevraagde advies over het ouderenbeleid uit te werken. In groepjes werden aanbevelingen geformuleerd om het integraal ouderenbeleid meer vorm te geven en toekomstbestendig te maken. Ook werden concrete procesafspraken gemaakt over het vervolg.

Voor het tweede programmaonderdeel sloot Nancy Albertz, projectcoördinator Gezond Ouder Worden GGD Gelderland-Zuid aan. Zij gaf uitleg over de ketenaanpak Vitaal ouder worden Nijmegen waarvan de Integrale ketenaanpak valpreventie een onderdeel is. Zij gaf ook aan wat de uitdagingen en knelpunten zijn bij de verdere uitwerking van de valpreventie.

Tijdens het middagprogramma is gezamenlijk een fragment bekeken van een aflevering van het YouTube-kanaal van Vilans – TechTalk. De titel van de uitzending luidde: 'Verhoogt technologie het risico op verborgen eenzaamheid?'.

Als laatste onderdeel kregen de leden uitleg én oefeningen van Raymond Huber, fitnesstrainer voor o.a. Seniorfit. De noodzaak om ouderen in bewegen te houden, werd benadrukt. 

Deelname aan (de belangrijkste externe) bijeenkomsten

Leden van de Seniorenraad namen individueel of gedeeltelijk deel aan o.a. de volgende bijeenkomsten op diverse data in 2023:

 • Future Search - Toekomstverkenning over zorggemeenschappen als alternatieve samenwerkings- en organisatievorm in de langdurige ouderenzorg. Waaronder over het vormgeven van woongemeenschappen.
 • Demonstratie van de GGD van de smartfloor (data gedreven bewegingsanalyse)
 • Diverse stadsgesprekken, o.a. over binnenstedelijk bouwen, mobiliteit, woonzorgvisie, wonen in de stad, omgevingsplan
 • Landelijke conferentie ‘Een nieuwe generatie ouderen langer thuis’
 • Overleggen Platform Armoede en Schulden
 • Bijeenkomst over het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)
 • Bijeenkomst over onderzoek toegankelijkheid
 • Bijeenkomst over de nieuwe huisvestingsverordening
 • Werkgroep Stationsgebied
 • Dag van de Kwaliteit Armoede en Psychische kwetsbaarheid
 • Werkconferentie Inclusief Wonen

Voorzittersoverleg

Het voorzitters-/secretarissenoverleg van de adviescommissies in het sociale domein vond plaats op 28 februari, 25 april, 27 juni, 26 september en 28 november.

Op de agenda stonden diverse onderwerpen, waaronder: 

Er is gesproken met de gemeentesecretaris Astrid van der Klift als kennismaking met de diverse voorzitters van de adviescommissies. De ervaringen met het gebruik van de besloten groepen op iNsite werden gedeeld en beheerafspraken voor de websites werden doorgenomen. Regelingen van een aantal adviescommissies werden besproken i.v.m. wijzigingen en de ontmoetingsbijeenkomst werd voorbereid. Ook werd de planning voor 2024 afgestemd en werden plannen gemaakt voor gemeenschappelijke gezamenlijke deskundigheidsbevordering.

Bestuurlijk overleg

Op 31-01 en 26-09 spraken de voorzitters met een delegatie van de wethouders. Er werd kennisgemaakt met de nieuwe wethouders en verder van gedachten gewisseld over werkverdeling bij MO, energiecrisis brief, Buurtteams Volwassenen en Jeugd & Gezin. 

Na de laatste vergadering in september is afgesproken dat een standaard gezamenlijk overleg voorlopig geen toegevoegde waarde heeft voor beide partijen omdat de onderlinge contacten goed verlopen. Wel sluiten de wethouders graag aan op uitnodiging bij de individuele adviescommissies, bij voorkeur als er vragen aan ten grondslag liggen. En zij blijven elkaar ook zien tijdens de jaarlijkse ontmoetingsbijeenkomst.

Ontmoetingsbijeenkomst

De traditionele jaarlijkse ontmoetingsbijeenkomst van de adviescommissies met het college van burgemeester en wethouders en een afvaardiging van beleidsadviseurs vond plaats op 10 juli 2023. De bijeenkomst werd door zo’n 100 personen bijgewoond. De dag werd geleid onder voorzitterschap van Piroska Masthoff (lid RegenboogRaad Nijmegen). De inleiding werd verzorgd door Marjolein Dennissen over het thema ‘intersectionaliteit’. Intersectionaliteit (ook wel intersectioneel denken of kruispuntdenken) is maatschappelijke ongelijkheid die zich voordoet langs verschillende, elkaar snijdende assen; volgens het kruispuntdenken hangen verschillende vormen van maatschappelijk onrecht en maatschappelijke ongelijkheid met elkaar samen.

Na de lezing werd de bijeenkomst vervolgd door thematafelsessies: Wonen & Zorg, Armoede & gezondheid, Participatie & Uitsluiting en Samenwerking adviescommissies. Waarin college, ambtenaren en adviescommissieleden het thema uitdiepten.

Aansluitend op het programma werd er genoten van een lopend buffet in het restaurant van het stadhuis. Hier deelden de aanwezigen uitkomsten vanuit de diverse thematafels en sloten ze de dag gezamenlijk af.

Meedoen in Nijmegen pagina in De Brug 

Op deze pagina kunnen organisaties en adviescommissies in het sociale domein artikelen plaatsen. Ook de Seniorenraad maakt van deze mogelijkheid gebruik. Klik op de link hieronder en lees de betreffende Meedoen in Nijmegen pagina.

Februari:

Column ‘Seniorenraad: magische mix?’

April:      

De Seniorenraad blikt terug op 2022

Juni:       

Column ‘Zorggemeenschappen voor ouderen’

September:

Column ‘Van een zekere leeftijd’

September:

Algemene informatie alle adviescommissies in het Sociaal Domein

November:

Column ‘Een mandje als beeld voor zelfredzaamheid…’

December:

Column ‘Mantelzorg in Nijmegen door Stille Helden’  

Cursussen

Ook dit jaar werden er weer cursussen voor alle gezamenlijke adviescommissies aangeboden:

13 maart: Kennissessie door ambtenaren over de Omgevingswet, Sterke Sociale Basis, Wonen  en Zorg, Energiecrisis en Bestaanszekerheid

18 maart: Gezamenlijke in company training voor alle adviesleden sociaal domein in Nijmegen over rol, taak en het functioneren van de adviescommissies

24 oktober: Kennissessie door ambtenaren over de actualisatie Omgevingsvisie, Stationsomgeving, ervaringsdeskundigheid, sturing op sociale basis, de Ombudsfunctie en de Nachtvisie. Ook hebben de individuele commissieleden een aantal cursussen gevolgd via de vereniging  Koepel voor Adviesraden die actief zijn in het sociaal domein.