Jaarverslag Seniorenraad Nijmegen 2022

Samenstelling Seniorenraad

De Seniorenraad bestond in 2022 uit acht leden, t.w. mevrouw Caroline Kooij, mevrouw Cassandra
Oude Grotebevelsborg, mevrouw Joke Pol, mevrouw Jaqueline Loeffen (sinds april 2022) en de heren
Harrie Koolen (voorzitter), Geertjan Reuser, René Olearnik, Frans van Mierlo en Wim Reijnen.
De heer Olearnik nam met ingang van het verslagjaar om persoonlijke redenen afscheid van de SR.
De voorzitter, de heer Harrie Koolen zag met ingang van oktober 2022 af van een tweede termijn als
voorzitter. Vanaf die datum trad mevrouw Caroline Kooij op als voorzitter.
De leden van de Seniorenraad werken met portefeuilles; Inkomen en Armoede, Welzijn, Wonen,
Mobiliteit en Zorg.

Ambtelijk werd de Seniorenraad ondersteund door Frank Eliëns, secretaris/adviseur en Helma van
den Heuvel, secretaris. Met ingang van 1 oktober traden beide secretarissen terug vanwege het
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd (Frank Eliëns) en de benoeming als secretaris van de
Regenboog Raad Nijmegen en de adviescommissie Kleurrijk Samenleven Nijmegen (Helma van den
Heuvel), Julia Portier-Hendriks volgde hen op als secretaris/adviseur.

Vergaderingen

De Seniorenraad vergaderde tien keer: 10 januari 7 februari, 7 maart, 4 april, 9 mei, 13 juni, 12
september, 3 oktober 7 november en 5 december. De studiedag vond plaats op 21 november.
Uiteraard kwamen de leden in kleine groepjes en hun portefeuilles regelmatig bijeen om
werkzaamheden op elkaar af te stemmen en adviezen aan het college van burgemeester en
wethouders voor te bereiden.

Adviezen

In maart 2022 vonden de lokale verkiezingen plaats. Rond die tijd hebben de adviescommissies
minder advieswerk. Bovendien was er nog een staartje corona.
De Seniorenraad heeft echter niet stil gezeten.
Eéns in de vier jaar richt de Seniorenraad zich direct tot de politieke partijen. Bij alle politieke partijen
is er op aangedrongen om het “Integraal Ouderenbeleid” in hun verkiezingsprogramma’s op te
nemen. Dit stuk is ook naar het college van burgemeester en wethouders gestuurd. Het resultaat was
dat het Coalitieakkoord 2022-2026 een aparte paragraaf “Ouderen” is opgenomen. Er wordt jaarlijks
€ 300.000 meer uitgegeven aan bijvoorbeeld het voorkomen en bestrijden van
ouderenmishandeling, de ouderenadviseurs en het bouwen van aantrekkelijke seniorenwoningen.
De Seniorenraad gaat dit te volgen, meedenken en checken of de belangen van ouderen worden
meegewogen in het nieuwe beleid.

Er zijn twee gevraagde adviezen uitgebracht: 

Advies over de Beleidsvisie Hulp bij het huishouden

De Seniorenraad adviseerde onder meer het aantal aanbieders van hulp bij het huishouden te
beperken omdat dat volgens de Seniorenraad een effectieve innovatie in de weg staat. Het college
geeft aan positief te zijn over de ervaringen van de afgelopen vier jaar en kan zich niet vinden in het
advies. Ondersteuning op maat kent veel varianten en juist door meerdere aanbieders te
contracteren, kunnen inwoners kiezen welke aanbieder het beste bij hen past.

Advies over de Evaluatie Voortgang toegankelijkheid openbare ruimte

De vergrijzing, nieuwe regelgeving en aandacht voor actieve, gezonde mobiliteit zoals lopen én
fietsen vragen om een goede evaluatie. De Seniorenraad adviseerde om de uitvoering van zaken als
rustpunten en bankjes, toiletvoorzieningen en openbare verlichting op een passende en structurele
manier aan te pakken. Het college vindt alle adviezen over dit onderwerp herkenbaar en in de
volgende evaluatie (2e helft 2023) zal blijken of het beleid op deze aangegeven punten zal
veranderen.

Werkwijze 

De Seniorenraad werkt sinds 2017 met portefeuilles Zorg, Welzijn, Mobiliteit en Wonen, Inkomen en
Armoede. Leden van de Seniorenraad werken in een van de portefeuilles. Iedere portefeuille heeft
een portefeuillehouder. Die is het eerste aanspreekpunt voor externe relaties en heeft vooral contact
met beleidsambtenaren. Met hen spreekt hij/zij meerdere keren per jaar om te weten wat er speelt
of gaat spelen.

Hij/zij koppelt inhoudelijk terug naar de Seniorenraad. De portefeuilles zijn ook verantwoordelijk
voor het opstellen en schrijven van de gevraagde en ongevraagde adviezen die in de plenaire
vergaderingen van de Seniorenraad besproken en vastgelegd worden.

Website

De verantwoordelijkheid voor de website is in handen gekomen van de gemeente Nijmegen die
samen met de Seniorenraad verantwoordelijk is voor het beheer van de website. De Seniorenraad is
verantwoordelijk voor de inhoud van de website.

Studiedag

De studiedag vond plaats op 21 november in ’t Sfeerhuys bij de Looimolen in Nijmegen.
Dagvoorzitter was Marianne de Bruijn.
Milou Cillessen-Pollemans, beleidsadviseur bij de gemeente Nijmegen sprak over de draagwijdte,
voor- en nadelen, problemen met en bezwaren over de Omgevingswet. Zij besteedde ook aandacht
aan het Digitaal Omgevingsloket en de Burgerparticipatie.

Het tweede programmaonderdeel betrof het tonen van de documentaire ‘Van deur tot deur’,
gemaakt door ouderen zelf met Zsuzsu Tavy (onderzoeker); Joost van Vliet (onderzoeker).
In de Delftse wijk Tanthof is een groepje ouderen gedurende een half jaar wekelijks samengekomen
om wonen op leeftijd vanuit het perspectief van ouderen zelf te onderzoeken. In hun documentaire
‘Van deur tot deur’ brengen zij deze verhalen zelf in beeld. We worden steeds ouder en blijven
steeds langer thuis wonen. Hoewel deze zogeheten vergrijzing een landelijk fenomeen is, is het in de
Delftse wijk Tanthof nog sterker aanwezig.

In het middagprogramma gaf gastspreker Marian Adriaansen, emeritus lector HAN, lectoraat
Innovatie in de Care, een uitleg over de stand van zaken met betrekking tot E-health:
welke middelen en methoden worden reeds toegepast? Kunnen ouderen overweg met de hen ter
beschikking gestelde middelen?

Gedurende het middagprogramma evalueerde de Seniorenraad haar functioneren en werd met een
etentje afscheid genomen van de vertrokken leden en ambtelijke ondersteuners René Olearnik,
Harrie Koolen en Helma van den Heuvel.

Externe gasten (in plenaire vergaderingen)

10 januari: kennismakingsgesprek met Sandra Pelzers, bureaumanager Sociale basis van de
afdeling Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Nijmegen

7 februari: kennismakingsgesprek met Daniëlle Leenders, bureaumanager Jeugd&Gezin van de
afdeling Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Nijmegen

9 mei: Corine Brekelmans (projectmanager Sociaal Domein), Marieke Selten (adviseur
Onderzoek en Statistiek), Yvonne Blijdorp (beleidsadviseur Ouderenbeleid en Kristian
Peeters (strategisch adviseur financiën), allen werkzaam bij de gemeente Nijmegen
spraken met de adviescommissie over het Interventieplan Sociale Stad

13 juni: Ilse Stoekenbroek (beleidsadviseur Volwassenen gemeente Nijmegen en Ferit
Bahceci, stafadviseur bij de afdeling Publiekszaken gemeente Nijmegen spraken over
laaggeletterdheid in

4 juli: Wilke Smeenk, directeur-bestuurder Stichting Brede Basisteam Volwassenen
Nijmegen over het werk van het Brede Basisteam

12 september: Sophie Bekker, beleidsadviseur Openbare Ruimte bij de gemeente Nijmegen over de
toegankelijkheid van de openbare ruimte

7 november: Reggy Kamps, beleidsadviseur Schuldhulpverlening bij de gemeente Nijmegen en
Joost Strijtveen, beleidsadviseur Volwassenen bij de gemeente Nijmegen over de
startnotitie Schuldhulpverlening 2023-2027

Deelname aan (de belangrijkste externe) bijeenkomsten

Leden van de Seniorenraad namen deel aan:
25 januari: Informatiebijeenkomst ouderenadviseurs Sterker Sociaal Werk
24 februari: Online bijeenkomst over regionale samenwerking van adviescommissies
13 april: Platformbijeenkomst Armoede en Schulden
15 juni: Landelijke conferentie ‘Een nieuwe generatie ouderen langer thuis’
15 juni: Inzet van ervaringsdeskundigheid
20 oktober: Dag tegen de Armoede

Een lid van de Seniorenraad maakte deel uit van de jury over de meest inclusieve sportaanbieder van
Nijmegen.

Voorzittersoverleg

Het voorzitters/secretarissenoverleg van de adviescommissies in het sociale domein vond plaats op
22 februari, 26 april, 28 juni, 27 september en 29 november.
Op de agenda stond onder meer de uitkomsten van een overleg met de Erik Boelaars,
concernmanager Maatschappelijke Ontwikkeling over de kwaliteit en tijdigheid van het
beantwoorden van de adviezen door het college van B&W.
Er werd ook gesproken over de afstemming van de regelingen van de adviescommissies. De nieuwe
regelingen van de Seniorenraad en adviescommissie JMG zijn geactualiseerd en sluiten aan op de
overige regelingen.

Onderwerp van gesprek was ook de rapportage over de bestuurlijke samenwerking tussen de
colleges van Nijmegen, Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar en Wijchen. De
regionale samenwerken tussen de adviescommissies wordt geagendeerd voor dit overleg.
In de laatste vergadering is afgesproken dat de secretarissen een ontmoeting organiseren met
beleidsadviseurs en leden van de adviescommissies waarin de leden worden bijgepraat over
verschillende nader te bepalen thema’s.

Bestuurlijk overleg

Op 13 juli spraken de voorzitters met de wethouders Petra Molenaar en Grete Visser. Er werd
kennisgemaakt met de nieuwe wethouder Petra Molenaar en verder van gedachten gewisseld over
onder meer de gevolgen van de coronacrisis voor de stad en samenleving.

Ontmoetingsbijeenkomst

De traditionele ontmoetingsbijeenkomst van de adviescommissies met het college van burgemeester
en wethouders en beleidsadviseurs vond plaats op 5 september nadat er door Corona geen
bijeenkomsten hebben plaatsgevonden in 2020 en 2021. Om die reden, mede gezien het groot
aantal nieuwe leden van de adviescommissies, werd in deze bijeenkomst meer de nadruk gelegd op
ontmoeting en minder op de inhoud.
Ook dit jaar was vrijwel het gehele college van B&W aanwezig en een groot aantal beleidsadviseurs.
De bijeenkomst werd door 85 personen bijgewoond.
Onder voorzitterschap van Koen Wools (voorzitter RegenboogRaadNijmegen) en Sandra de Vries
(voorzitter adviescommissie Jeugd-, Maatschappelijk Opvang- en Gehandicaptenbeleid)
introduceerden de nieuwe collegeleden zich en vertelden de voorzitters van de adviescommissies
iets over de stand van zaken in hun adviescommissie.

De inleiding werd verzorgd door mevrouw Jacobine Geel, theologe, tot vorig jaar voorzitter van de
Nederlandse ggz (voorheen GGZ Nederland) en sinds september 2021 voorzitter van het College voor
de Rechten van de Mens. Zij sprak over het thema vrijheid in relaties tot de werkterreinen van de
adviescommissies
Na de lezing van mevrouw Geel werd de bijeenkomst vervolgd door ‘Maak je keuze’, een
programmaonderdeel waarbij deelnemers keuzes maken op basis van stellingen en die toe te lichten
In het restaurant van het stadhuis werd aansluitend een lopend buffet gebruikt en werd Frank Eliëns
in het zonnetje gezet omdat dit de laatste ontmoetingsbijeenkomst was die hij als secretaris
bijwoonde.

Pagina Meedoen in de Brug (Ouderenplek)

Op deze pagina kunnen organisaties en adviescommissies in het sociale domein artikelen plaatsen.
Ook de Seniorenraad maakt van deze mogelijkheid gebruik.
29 januari: Oproep sollicitanten
19 februari: Seniorenraad kijkt terug op 2021
2 april: Zeer kort dagboek van een kiezer
25 juni: Vacatures bij de Seniorenraad
3 september: Taakstraffen voor hoog geletterden
5 november: Toegankelijkheid, wie heeft dát nou weer bedacht

Cursussen

Ook dit jaar werden er weer cursussen voor alle adviescommissies aangeboden:
10 oktober: Hoe werkt het bij de gemeenteraad
31 oktober: Hoe komt een stadsbegroting tot stand
4 november: Enkele leden volgen de basiscursus van De Koepel voor adviesraden
14 november: Het schrijven van adviezen